Dla kogo jest szkolenie z hipnozy terapeutycznej?

Szkolenie jest skierowane do osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekwiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (np. psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika itp.), a także dla studentów ostatnich lat wcześniej wymienionych kierunków.

 

Czy muszę odbyć psychoterapię własną przed szkoleniem?

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia zalecamy odbycie wcześniej psychoterapii własnej.

 

Czy szkolenie stanowi ekwiwalent psychoterapii własnej?

Nie, to szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

W jakim czasie będzie realizowane szkolenie?

Szkolenie będzie rozłożone w formie zjazdów (po jednym weekendzie w każdym miesiącu) od października 2023 do czerwca 2024. Edycja 5 szkolenia zaplanowana jest już na 10 zjazdów, które będą się zaczynały od września 2024 roku.

 

Ile godzin w sumie trwa szkolenie z hipnozy terapeutycznej?

Całość szkolenia obejmuje 135 godzin (od 5. edycji będzie to 150 godzin). W soboty spotykamy się od 10:00 do 19:00, natomiast w niedziele od 10:00 do 15:00.

 

Czy mogę wybrać tylko te moduły, które interesują mnie najbardziej?

Nie, szkolenie ma formę całościową, w związku z czym jest wymagany udział we wszystkich dziewięciu (od 5. edycji - dziesięciu) modułach tematycznych.

 

Czy do ukończenia szkolenia wymagana jest obecność na każdych zajęciach?

Tak. Od razu podajemy terminy wszystkich zjazdów, żeby móc je zaznaczyć w kalendarzu. Ze względu na praktyczny i całościowy charakter szkolenia pominięcie którychś zajęć mogłoby być niekorzystne dla uczestnika.

 

Kto prowadzi szkolenie?

Całe szkolenie przygotował i prowadzi Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu.
Pełny opis znajdziecie TUTAJ. (http://jandyba.pl/index.php/pl/o-mnie/o-mnie)

 

Ile kosztuje udział w szkoleniu?

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 5310 zł. Obowiązuje zaliczka w wysokości 900 zł, natomiast pozostała kwota jest płatna cyklicznie – 490 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu.

 

Jak dokonywać wpłaty zaliczki?

Wszelkie informacje o sposobie płatności będą przekazywane przez Katowicki Instytut Psychoterapii bezpośrednio osobom, które zapisują się na szkolenie.

 

W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie?

Zapisy prowadzi obecnie sekretariat Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Na stronie internetowej tego instytutu, w zakładce informującej o szkoleniu, można znaleźć elektroniczny formularz zapisu na szkolenie - ZOBACZ TUTAJ.

 

Czy mogę otrzymać fakturę?

Tak. Potrzebę otrzymania faktury proszę zgłaszać bezpośrednio do sekretariatu Katowickiego Instytutu Psychoterapii podczas dokonywania zapisu na szkolenie.

 

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu szkolenia?

Tak, każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

 

Jaki charakter będzie miało szkolenie – forma wykładowa czy praktyczna?

Nasze szkolenie ma charakter praktyczny: przeważającą formą są warsztaty, które są wzbogacone formą wykładową.

  

 

 

 

Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie. EDYCJA DRUGA
Prowadzący: Jan Dyba


23-24.10 2021 
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Teoria Neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie
Teorie stanu i teorie społeczne
Model Ericksona i Rossiego
4-Stopniowy proces twórczy Rossiego
Dwuczynnikowy model doświadczenia transowego
Ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel
Modele postericksonowskie

20-21.11.2021 
Struktura sugestii hipnotycznej
W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne
Model Miltona
Sugestie zorientowane na treść i strukturę

18-19.12.2021 
Podejście Utylizacyjne
W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowy model Ericksona
Poszerzony model postericksonowski
Praca z oporem

15-16.01.2022 
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Natura zjawisk transowych
Indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych

12-13.02.2022
Ideodynamika
W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie
Model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego
Protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego

12-13.03.2022 
Praca z metaforą i anegdotą
W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Ujęcie Ericksona
Podejście postericksonowskie
Nested Loops i modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania
Metafory zamknięte i otwarte – specyfika stosowania

09-10.04.2022 
Praca z objawem
W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Zastępowanie objawu
Amelioracja objawu
Przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna
Transformacja objawu
Ordeal therapy – ciężkie próby w terapii

14-15.05.2022 
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Terapia szokiem psychologicznym
Praca z przeszłością w teraźniejszości
Praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje
Transformacja emocji

18-19.06.2022 
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia.
W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Praca dopasowana do przypadku
Praca ze zjawiskami bólowymi
Praca skierowana na zmianę struktur osobowości
Praca z emocjami i nastrojem
Praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie


O prowadzącym:
Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym, „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości -psychospołeczna genomika samostwarzania”.

Terminy:
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

23-24.10 2021
20-21.11.2021
18-19.12.2021
15-16.01.2022
12-13.02.2022
12-13 03.2022
09-10.04.2022
14-15.05.2022
18-19.06.2022

 


Koszt i warunki uczestnictwa:

Szkolenie jest skierowane do:

  • osób, które ukończyły studia magisterskie (lub ekiwalent) z nauk medycznych lub społecznych (np. psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, socjologia, pedagogika itp.); 
  • studentów ostatnich lat wyżej wymienionych kierunków.

Z uwagi na wymagającą tematykę, poruszaną podczas szkolenia, zalecamy wcześniejsze odbycie psychoterapii własnej.

To szkolenie nie jest psychoterapią, ani nie stanowi jej ekwiwalentu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 4410 zł. Obowiązuje zaliczka w wysokości 900zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie - 390 zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

Śląskie Centrum Psychosomatyki
Katowice, ul. Mariacka 18A
PKO BP 1 O/ Katowice
89 1020 2313 0000 3502 0653 1091

Zapisy:
512 129 022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zachęcamy do obserwowania naszego wydarzenia facebookowego 

Kojarzony jest zwykle z odmiennym stanem świadomości, wywołanym sztucznie przez zewnętrzne czynniki, jak choćby rytmiczne uderzanie bębnów. Osoba w transie miałaby wykonywać czynności, do których zwykle nie byłaby zdolna.
W tej obiegowej opinii jest trochę prawdy. Otóż stan transu, który jest wykorzystywany we współczesnej psychologii i psychoterapii faktycznie pozwala na to, do czego nasz mózg nigdy by nie dopuścił w stanie pełnej świadomości. Oznacza to, że trans pozwala nam zredukować hamulce i przeszkody, które często uniemożliwiają proces terapeutyczny lub po prostu utrudniają nam życie w różnych jego aspektach.


Z własnej praktyki terapeutycznej wiem, że ten stan pozwala moim pacjentom uporać się z wieloma codziennymi przeszkodami: przewlekłym bólem, nieśmiałością, lękiem, fobią, czy permanentnym stresem.


Dlatego teraz chciałbym zaproponować Państwu jednodniowy warsztat pracy w transie, który pozwoli Państwu na zgłębienie własnej psychiki i doświadczenie emocji poprzez maksymalną koncentrację na sobie. Wspólnie będziemy zgłębiać techniki transowe, które mogą dokonać realnych zmian w Państwa życiu.


Warsztat adresowany jest do osób które:

  • przeżyły lub przeżywają stres w życiu, domu lub pracy
  • odczuwają zmęczenie
  • chcą poznać nowe sposoby panowania nad emocjami
  • chcą poczuć ulgę w bólu i zredukować napięcie
  • chcą rozwinąć w sobie wewnętrzny spokój
  • chcą rozwinąć i poznać lepiej siebie i swoje potrzeby

 

Kiedy i gdzie?

      Warsztat odbędzie się w Zakopanem w okolicach dworca autobusowego i kolejowego

      Termin: 5 lipca 2014 od godziny 10 do 18.

      Koszt: 100 zł od osoby

      Zgłoszenia na warsztat przyjmujemy do końca czerwca.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku niewystarczającej liczby uczestników

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztacie prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny pod numerem 602655100

 

Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie.
Prowadzący: Jan Dyba

26-27.10 2019
Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Teoria Neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie
Teorie stanu i teorie społeczne
Model Ericksona i Rossiego
4-Stopniowy proces twórczy Rossiego
Dwuczynnikowy model doświadczenia transowego
Ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel
Modele postericksonowskie

16-17.11.2019
Struktura sugestii hipnotycznej
W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:
Model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne
Model Miltona
Sugestie zorientowane na treść i strukturę

14-15.12.2019
Podejście Utylizacyjne
W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy, cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowy model Ericksona
Poszerzony model postericksonowski
Praca z oporem

18-19.01.2020
Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Natura zjawisk transowych
Indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych

15-16.02.2020
Ideodynamika
W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie
Model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego
Protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego

07-08.03.2020
Praca z metaforą i anegdotą
W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Ujęcie Ericksona
Podejście postericksonowskie
Nested Loops I modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania
Metafory zamknięte I otwarte – specyfika stosowania
-
04-05.04.2020
Praca z objawem
W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Zastępowanie objawu
Amelioracja objawu
Przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna
Transformacja objawu
Ordeal therapy – ciężkie próby w terapii

09-10.05.2020
Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Terapia szokiem psychologicznym
Praca z przeszłością w teraźniejszości
Praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje
Transformacja emocji

06-07.06.2020
Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia.
W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:
Praca dopasowana do przypadku
Praca ze zjawiskami bólowymi
Praca skierowana na zmianę struktur osobowości
Praca z emocjami i nastrojem
Praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie


O prowadzącym:
Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym, „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości -psychospołeczna genomika samostwarzania”.

Terminy:
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

26-27.10 2019
16-17.11.2019
14-15.12.2019
18-19.01.2020
15-16.02.2020
07-08 03.2020
04-05.04.2020
09-10.05.2020
06-07.06.2020

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Małopolski Instytut Psychospołecznej Genomiki i Badań nad Świadomością działający pod patronatem Ernesta L. Rossiego.

Koszt i warunki uczestnictwa:
Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 4410 zł. Obowiązuje zaliczka w wysokości 900zł. Pozostała kwota płatna cyklicznie- 390zł każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową (nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

Śląskie Centrum Psychosomatyki
Katowice, ul. Mariacka 18A
PKO BP 1 O/ Katowice
48 1020 2313 0000 3902 0084 0546

Zapisy:
512 129 022, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program szkolenia:

 

Podczas warsztatu nauczysz się dostrzegać i wykorzystywać w terapii naturalne rytmy biologiczne organizmu. Dowiesz się, w jaki sposób uruchamiać w pacjencie procesy leczenia na wszystkich poziomach od umysłu do genu. Nauczysz się technik skutecznie wspierających procesy leczenia w zaburzeniach związanych ze stresem oraz psychosomatycznych. Poznasz podstawy nowego psychobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej Ernesta Rossiego, ucznia Miltona H. Ericksona.

 

Szczegółowy program:

1.Omówienie 4-stopniowego procesu twórczego w psychoterapii.

2.  Sugestia hipnotyczna – czym jest i na jakiej zasadzie działa?

3. Rodzaje sugestii- omówienie i ćwiczenia

4. Wprowadzenie pojęcia procesów ideodynamicznych - ich zastosowanie w praktyce psychoterapeutycznej - demonstracja, ćwiczenia

5. Szok psychologiczny, niespodzianka i nowość w procesach terapeutycznych, analiza przypadków

6.Protokoły lecznicze, głównie demonstracje, ćwiczenia (np. Hand Mirroring, Merry Symptom Chase itd.)

 

 

Termin: 20-21.05.2016

Miejsce: Poznań - Wielkopolski Instytut Psychoterapii (http://www.wip-dzmr.poznan.pl)

 

Koszt:

wpłata do 29 lutego 2016 – 300 zł

wpłata od 1 marca 2016 – 350 zł

 

Aby zapisać się na szkolenie przejdź na stronę: http://www.wip-dzmr.poznan.pl/szkol.php  i wejdź w zakładkę "W stronę twórczej świadomości"